Richtlijn voor auteurs voor het aanleveren van kopij voor De Steltkluut

Op deze pagina vindt u als (potentieel) auteur voor De Steltkluut algemene aandachtspunten bij het schrijven. Ook vindt u hier informatie over gebruik van figuren en illustraties. Deze richtlijnen zijn zowel van toepassing op spontaan ingestuurde kopij, als op bijdragen die op verzoek van de redactie zijn ingediend.

Voor beantwoorden van vragen of voor overleg over de invulling van een bijdrage kunt u altijd contact opnemen met de redactie; redactie@steltkluut.nl.

Tekst

Lever de tekst van het artikel aan in de hierna genoemde volgorde:
1. titel
2. auteur(s)
3. tekst van maximaal 500 woorden per pagina; het volgend aantal pagina’s is per soort artikel beschikbaar: Zeer uitgebreid artikel 4 pagina’s; Kernartikel 3 pagina’s en Bij-artikel 2 pagina’s
4. evt. literatuurlijst
5. onderschriften van foto’s, illustraties, tabellen en grafieken.

De tekst dient zo kaal mogelijk te worden ingeleverd d.w.z. zo weinig mogelijk coderingen (vet, cursief, etc.)

De tekst is ingedeeld in alinea’s. Subkopjes helpen de lezer de structuur in een artikel te herkennen.

De tekst dient aangeleverd te worden in een Word bestand.

Figuren

Foto’s, illustraties, tabellen en grafieken worden afzonderlijk (digitaal) bijgevoegd.

De foto’s, illustraties, tabellen en grafieken zijn voorzien van bijschriften en evt. bronvermelding.

Foto’s dienen minimaal 2,5 Mb of 1250 pixels breed te zijn.

Geef figuren als filenaam de titel van het artikel gevolgd door een _ (onderstrepingsteken) en afbeelding 1, afbeelding 2 etc.

Verwijs in de tekst naar de figuren.

Per pagina is er ruimte voor 1 á 2 foto’s, illustraties, tabellen en/of grafieken. De auteur maakt zelf een selectie en stuurt enkel de best geschikte foto’s.

Aanleveren

Alle materiaal dient bij de redactie aangeleverd te worden:  redactie@steltkluut.nl

Mocht het aangeleverde niet voldoen aan bovenvermelde richtlijnen, dan wordt dit door de redactie teruggestuurd, met het verzoek een en ander in orde te maken.

De uiterste aanleverdata zijn:

Lentenummer: 1 februari
Zomernummer: 1 mei
Herfstnummer: 1 augustus
Winternummer: 1 november

Afwijken van bovenvermelde richtlijnen is uitsluitend mogelijk door vooraf te overleggen met de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet of in aangepaste vorm te plaatsen of door te schuiven naar een volgend nummer.