De werkgroep Planologie pakt problemen bij de bron aan

Bij het nemen van beslissingen over de inrichting van ons dichtbevolkte land zijn er veel belangen tegen elkaar af te wegen. Met keuzes over wonen, werken, verkeer, natuur én leefbaarheid. De uitkomst van deze planologische processen hebben vaak grote en langdurige invloed op de leefomgeving die wij delen met flora en fauna. De werkgroep Planologie van De Steltkluut houdt zich bezig met de ruimtelijke processen in Oost–Zeeuws–Vlaanderen met als doel problemen bij de bron aan te pakken.

We doen dit door kritisch het beleid van lokale overheden, terreinbeheerders, bedrijven en andere plannenmakers te volgen. Wettelijke instrumenten – niet zonder reden beschikbaar! – geven ons handvatten om onze inbreng te leveren. Overheden en andere betrokkenen in de openbare ruimte zijn verplicht te voorkomen dat hun activiteiten leiden tot onnodige schade aan flora en fauna. Daarbij vragen wij, zeker bij grotere projecten of beleidsvoornemens, om óók natuurwaarden en de invloed op de biodiversiteit mee te wegen in de beoordeling.

Wat doen we?

De Planologiewerkgroep volgt en beoordeelt onder meer het overheidsbeleid, de uitvoeringspraktijk en het functioneren van (natuur)terreinbeherende organisaties. Waar nodig vragen we om handhaving van de geldende natuurwetgeving. Daarbij hebben de leden van de Steltkluut een signaalfunctie: zij zijn de oren en ogen in het veld.

Op basis van onze betrokkenheid en kennis proberen we zo vroeg mogelijk inbreng te leveren in processen, omdat dan het effect het grootst is. Zo hebben we onze zienswijze gegeven op de Zeeuwse Omgevingsvisie waarin de provincie haar doelen en ambities voor de lange termijn vastlegt.

We zijn ook op andere manieren actief, bijvoorbeeld:

  • door bij infraprojecten suggesties te doen en adviezen te geven waardoor na afronding nog aanwezige natuur zich kan herstellen
  • door bij nieuw bomenbeleid of bij het aanplanten van nieuwe bomen te wijzen op het risico van exoten en het belang van inheemse soorten
  • door te helpen met het beschermen van beschermde planten zoals orchideeën in te maaien bermen of dijken of het doorgeven van nestplaatsen van rodelijstsoorten in bomen die gekapt dreigen te worden enz…

Hoe werken we?

Omdat de natuur niet voor zichzelf kan opkomen, moeten wij dat doen. Onze insteek is om de gemeenten te helpen om bij vergunningaanvragen de voor de natuur belangrijke aspecten goed af te wegen. Ook kunnen wij vragen om tijdens de werkzaamheden rekening te houden met het behoud van habitat en of uitbreiding van een geschikte leefomgeving.

Naast de formele vorm van inspraak willen we ook informeel samenwerken. Daarom werken we in een goede verstandhouding samen met de verantwoordelijken van de gemeenten Hulst en Terneuzen om onderwerpen te bespreken als bijvoorbeeld het natuurvriendelijker maken van hun onderhoudswerkzaamheden. Zo kunnen wij de gemeenten helpen om duurzamere keuzes te maken voor onze leefomgeving.

Onze ambitie

Het is onze ambitie om de vergunningverlenende overheden scherp te houden en ervoor te zorgen dat ze hun verantwoordelijkheden voor natuurbescherming goed uitvoeren. Zo vragen wij bijvoorbeeld aandacht voor de zomereiken die lijden onder het veelvuldig onttrekken van water in tijden van droogte. Een zomereik is, net als bijvoorbeeld een wilg of berk, een soort met een grote natuurwaarde: honderden verschillende insectensoorten leven van de boom.

Vaak is het geen onwil van de terreineigenaar, maar is er gebrek aan kennis van beschermde planten en dieren of staat het streven naar efficiency zorgvuldig werken in de weg. Ook is er te weinig kennis van soorten die níet door de wet beschermd zijn maar wel belangrijk voor de biodiversiteit en juist dáár proberen wij als werkgroep Planologie het verschil te maken. Immers, ook decennia–oude vegetatie met meerjarige soorten die niet wettelijk beschermd zijn, vormt een onmisbaar onderdeel van onze lokale biotopen.

Doe je mee?

Heb je zin gekregen om mee te doen? Om aan onze werkgroep deel te nemen, hoef je geen juridisch deskundige te zijn – al is een jurist bijzonder welkom. We hebben behoefte aan mensen met kennis van allerhande flora– en faunasoorten die belang hechten aan de bescherming van lokale biotopen.

Vind jij het belangrijk dat bij plannen voor wegenaanleg, nieuwbouw van woningen of bedrijven beter rekening wordt gehouden met de natuur– en milieubelangen? Wil je meedenken met natuurbeheerders, landbouwers en overheden zoals gemeenten, waterschap, havenschap en de rijksdiensten om tot een toekomstgericht beleid te komen? Kom eens langs bij een planologievergadering. Van harte welkom. Kijk voor geplande vergaderingen in de agenda

Bloemrijke akker